Generalforsamling, Den 8. marts klokken 20:00 – 22:00

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling for Coding Pirates Sorø.

Forsamlingen bliver afholdt onsdag d. 8. marts fra kl. 20-22 på værkerne, lokale 302 på 2. sal i Sorø.

Find os her

Dagsorden er:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Godkendelse af budget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Vel mødt
Formanden i Coding Pirates Sorø