Vedtægter CP Sorø

1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Coding Pirates Sorø”.

Foreningen har hjemsted i Sorø kommune.

Foreningen er en selvstændig lokalforening under Coding Pirates Denmark. Lokalforeningen kan bestå af en eller flere afdelinger.

 • 2 Formål

Foreningens formål er at fremme børn og unges produktive og kreative it-kompetencer via afholdelse af ugentlige klubaftener, workshops og online kollaboration samt udvikling af dedikeret undervisningsmateriale sammen med andre Coding Pirates afdelinger.

 • 3 Forhold til Coding Pirates Denmark

Coding Pirates Sorø er en selvstændig lokalforening under Coding Pirates Denmark. Coding Pirates Sorø følger Coding Pirates Denmarks vedtægter og overordnede formål samt deltager i Coding Pirates Denmarks netværk. Coding Pirates Sorø har fuld beslutningskompetence i forhold til, hvilke aktiviteter og afdelinger Coding Pirates Sorø ønsker at deltage i og udvikle.  

 • 4 Medlemmer

Foreningens medlemmer er:

 • Børn og unge som betaler kontingent for at deltage i Coding Pirates Sorøs aktiviteter.
 • Frivillige, som betaler kontingent til Coding Pirates Sorø

Alle medlemmer inviteres til deltagelse i foreningens generalforsamling og er stemmeberettigede.

Bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion, hvis særlige forhold giver anledning hertil. Eksklusion kan kun foretages ved ⅔ flertal i bestyrelsen.

En afdeling kan kun indstille et medlem til eksklusion, mens eksklusionen sker ved afstemning i bestyrelsen.   

 • 5 Generalforsamlingen

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes en gang  hvert år. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst en måneds varsel med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Godkendelse af budget
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

 • 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

 • 7 Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer. Foreningen ledes af en bestyrelse på min 4 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Der vælges 2 suppleanter, som kan deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret, medmindre der træder et bestyrelsesmedlem ud af bestyrelsen.

Blandt bestyrelsens medlemmer, er uddelegeret følgende ansvarsområder:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Sekretær

Bestyrelsen vælges for et år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mindst fire fremmødte til bestyrelsesmøder.  

 • 8 Økonomi

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

Foreningen organiseres således, at denne kan aflønne og udbetale honorar til medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer for særlige eller omfangsrige arbejdsopgaver. Bestyrelsen skal på forhånd godkende alle udbetalinger i form af honorarer eller løbende lønninger.

Coding Pirates Sorø generalforsamling fastsætter kontingent.

 • 9 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen. Formand og kasserer har begge kontofuldmagt. Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 • 10 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan foretages, når 2/3 af deltagerne i generalforsamlingen stemmer herfor.

 • 11 Opløsning

Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. Ved foreningens opløsning doneres evt. overskydende aktiver, som foreningen måtte eje, til Coding Pirates Denmark.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling d. 14/1 2016.